Fermented Teas

China

 1. Hunan Heicha 湖南 黑茶

  1. Fu Zhuan 茯砖  “Fu Brick”

  2. Hua Juan Cha 花卷茶

   1. Qian Liang Cha 千两茶 “Thousand Tael Tea”
   2. Bai Liang Cha 百两茶 “Hundred Tael Tea”

   3. Shi Liang Cha 十两茶 “Ten Tael Tea”

  3. Hua Zhuan 花砖 “Flower Brick”

  4. Hei Zhuan 黑砖 “Dark Brick”
  5. Xiang Jian 湘尖 “Hunan Tips”

   1. Tian Jian 天尖 “Heaven Tips”
   2. Gong Jian 贡尖 “Tribute Tips”
   3. Sheng Jian 生尖 “Raw Tips”
  6. Qu Jiangbo Pian 渠江薄片 “Qu Jiang Thin Slice” (coin-shaped tea)

 2. Sichuan Heicha 四川 黑茶

  1. Nan Lu Bian Cha 南路边茶 “South Border Tea”

  2. Xi Lu Bian Cha 西路边茶 “West Border Tea”

  3. Kang Zhuan 康砖 “Kang Brick” literally “Peaceful Brick”

 3. Anhui Heicha 安徽 黑茶

  1. Lu An Cha 六安茶

 4. Hubei Heicha 湖北 黑茶

  1. Qing Zhuan 青砖 “Green Brick”
 5. Guangxi Heicha 广西 黑茶

  1. Liu Bao Cha 六堡茶

 6. Yunnan Heicha 云南 黑茶

  1. Puer 普洱

   1. Sheng Puer 生普洱 (not considered fermented until intentionally fermented)

   2. Shu Puer 熟普洱

Japan

 1. Awabancha 阿波番茶

 2. Goishicha 碁石茶

Vietnam

 1. Phổ Nhĩ