Kagoshima Sencha, Midori No Daichi · Furuichi Seicha