Jin Xuan is a tea cultivar from Taiwan.

Country of origin: Taiwan

Other names: Golden Daylily

Number: TRES No. 12

Alternative Classification: Taicha 12

Year of Release: 1981

Source: Tai Nong No. 8 x Ying Zhi Hong Xin

Suitability: Baozhong, Oolong Tea