Cui Yu is a tea cultivar from Taiwan.

Country of origin: Taiwan

Other names: Green Jade

Number: TRES No. 13

Alternative Classification: Taicha 13

Year of Release: 1981

Source: Ying Zhi Hong Xin x Tai Nong No. 80

Suitability: Baozhong, Oolong Tea