Bai Wen is a tea cultivar from Taiwan.

Country of origin: Taiwan

Number: TRES No. 14

Alternative Classification: Taicha 14

Year of Release: 1983

Source: Tai Nong No. 983 x Bai Mao Hou

Suitability: Baozhong, Oolong Tea