Bai He is a tea cultivar from Taiwan.

Country of origin: Taiwan

Number: TRES No. 16

Alternative Classification: Taicha 16

Year of Release: 1983

Source: Tai Nong No. 335 x Tai Nong No. 1958

Suitability: Long Jing, Baozhong