Limited Edition 2019 Kagoshima Shincha · Furuichi Seicha